Dekvoorwaarden

Dekvoorwaarden Stud 111

Dekken / dekgelden vers sperma:

 • Vóór aanvang van de eerste inseminatie dienen de merriegegevens aangeleverd te zijn.
 • Indien sperma ‘s ochtends voor 9:00 is besteld, wordt deze bestelling - afhankelijk van het bezorgadres – in de regel nog dezelfde dag of de volgende ochtend bezorgd.
 • Stud 111 verkoopt geen ‘losse rietjes sperma’, maar slechts een dracht per merrie.
 • Indien meerdere veulens uit een inseminatie voortkomen, is dekgeld per levend geboren veulen verschuldigd. Mocht er sprake zijn van voornoemde situatie, dan is de bezitter/eigenaar van de te insemineren merrie (zijnde en hierna te noemen de merriehouder) verplicht dit door te geven aan Stud 111.  
 • Het insemineren van de merrie gebeurt nimmer door Stud 111 zelf, evenmin door een persoon in opdracht van of onder de verantwoordelijkheid van Stud111. Inseminatie gebeurt door en onder verantwoording van de merriehouder.
 • Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW.
 • Het stalgeld voor een merrie met veulen bedraagt € 10,- per dag exclusief BTW.
 • Betaling van het gehele dekgeld en de bijkomende kosten en afdrachten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Als “levend-veulen-garantie” geldt dat indien de merrie niet dragend is of verworpen heeft (hetgeen aangetoond moet worden door de merriehouder middels een door een veearts opgestelde en ondertekende verklaring), er zonder additionele kosten verder wordt gedekt in het daaropvolgende jaar, mits het dekgeld volledig voldaan is. Het eventuele prijsverschil in de door Stud 111 gehanteerde dekgelden in het dekseizoen van de eerste bestelling en het volgende dekseizoen, of vanwege de keuze voor een andere hengst uit de Stud 111 hengst collectie, zal door Stud 111 worden gecrediteerd of gefactureerd.   

 

Embryo-Transplantatie en ICSI:

 

 • Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt wordt voor embryospoeling of voor ICSI.
 • Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld. Mocht er sprake zijn van een voornoemde situatie, dan is de merriehouder verplicht dit door te geven aan Stud 111.
 • Als “levend-veulen-garantie” geldt dat indien de merrie niet dragend is of verworpen heeft (hetgeen aangetoond moet worden door de merriehouder middels een door een veearts opgestelde en ondertekende verklaring), er zonder additionele kosten verder wordt gedekt in het daaropvolgende jaar, mits het dekgeld volledig voldaan is. Het eventuele prijsverschil in de door Stud111 gehanteerde dekgelden in het dekseizoen van de eerste bestelling en het volgende dekseizoen, of vanwege de keuze voor een andere hengst uit de Stud 111 hengst collectie, zal door Stud 111 worden gecrediteerd of gefactureerd.
 • Voor zover van toepassing op embryo-transplantatie of ICSI wordt voor het overige verwezen naar het vorige artikel.

 

Algemeen

 

 • Deze dekvoorwaarden zijn bij uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing op alle dekovereenkomsten, aanbiedingen (waaronder doch niet uitsluitend via advertenties en/of brochures) en opdrachten tussen Stud 111 en de merrie houder. 
 • Door het bestellen van het sperma, heeft de merriehouder kennisgenomen van deze dekvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze dekvoorwaarden. 
 • Indien een (deel van een) bepaling uit deze dekvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze dekvoorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief. 
 • De verplichting waartoe Stud 111 jegens de merriehouder gehouden is, is een inspanningsverplichting, en daarmee geen resultaatsverplichting.

 

Overige:

 

 • Veearts-kosten (zoals onder opvoelen, injecties, bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of operaties, etc) zullen in rekening worden gebracht bij de merriehouder.
 • Stud 111 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins welke in de ruimste zin des woords verband houden met c.q. voortvloeien uit een handeling welke verband houd met deze dekvoorwaarden.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze dekvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Belgische rechter. 
 • Op deze dekvoorwaarden, alsmede op de mogelijke daaruit voortvloeiende dekovereenkomsten is Belgisch recht van toepassing. 
 • Indien er sprake is van verschillen tussen twee vertalingen van deze dekvoorwaarden, dan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

***